Vedtekter for Seternes Venner

1. Formål

Seternes Venner, som ble etablert i 1985, har til formål å bidra til å bevare det tidligere småbruket Seternes (g.nr. 52, b.nr. 6, i Skjervøy kommune) som felles møtested for Familielaget Seternes SA’s medlemmer og deres etterkommere.

2. Medlemmer

Venneforeningen er åpen for alle etterkommere over 18 år av Marie Amanda Elisabeth og Alf Jørgen Jørgensen, samt deres partnere

3. Styret

Seternes Venner ledes av et styre som består av leder, sekretær og kasserer. Styret velges for en periode på 2 år.

Styret forbereder og kaller inn til årsmøte i samsvar med vedtektenes § 5. Styret foretar økonomiske disposisjoner i henhold til årsmøtets vedtak.

4. Økonomi

Seternes Venner har ikke økonomisk formål.

Medlemmer med fast inntekt betaler en årlig kontingent. Kontingenten fastsettes av årsmøtet.

Årsmøtet fastsetter hvert år hvordan pengene skal disponeres.

5. Årsmøte

Ordinært årsmøte innkalles med minst 14 dagers varsel og holdes hvert år innen utgangen av juli måned.

Årsmøtet består av fremmøtte medlemmer som har betalt årskontingent i samsvar med vedtak på foregående årsmøte. Hvert medlem har én stemme.

Årsmøtet skal behandle:

  • årsmelding fra styret
  • regnskap for siste år
  • budsjett og arbeidsplan
  • fastsetting av medlemskontingenten
  • valg av styre
  • valg av revisor
  • andre saker som er nevnt i innkallingen eller som årsmøtet godkjenner å behandle

 6. Ekstraordinært årsmøte

Styret eller et flertall av lagets medlemmer kan med en måneds skriftlig varsel kalle inn til ekstraordinært årsmøte. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle de saker som er oppgitt som årsak til krav om årsmøte.

7. Endring av vedtektene

Vedtektene kan endres på ordinært årsmøte med 2/3 flertall av medlemmene som er til stede. Forslag om vedtektsendring må fremmes for styret og lagets medlemmer senest en måned før årsmøtet.

8. Oppløsning av Seternes Venner

Oppløsning av Seternes Venner krever 2/3 flertall på årsmøtet. Vedtas oppløsning, skal Seternes Venners midler og eiendeler overføres til familiesammenslutning som ivaretar intensjonene i vedtektenes § 1.

Forslag om oppløsning av Seternes Venner må fremmes for styret og lagets medlemmer senest seks måneder før årsmøtet.